Najčešća pitanja i odgovori: „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge“

Na mrežnim stranicama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavljena su najčešća pitanja i odgovori vezani za Poziv za prijavu prijedloga trogodišnjih programa udruga koje djeluju u području socijalne skrbi pod nazivom „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge“ za razdoblje 2017. do 2020. godine.

Pitanje 1.

U Uputama za prijavitelje točka 2.1. navedeni su posebni uvjeti prihvatljivosti koje udruga mora ispunjavati. Mora li udruga ispunjavati sve navedene uvjete?

    Rješenje kojim se utvrđuje da je udruga ispunila propisane uvjete glede prostora, opreme, stručnih i drugih radnika, sukladno članku 185. Zakona o socijalnoj skrbi.  

Znači li to da Udruga koja nema Rješenje nije prihvatljiv prijavitelj te da je natječaj otvoren samo za udruge koje imaju licencu?

    Ugovor o međusobnim odnosima s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kojim je priznato pravo na socijalne usluge.   

Znači li to da Udruga koja nema Ugovor nije prihvatljiv prijavitelj?

    Dokaz (Odluka, Ugovor i sl.) o sufinanciranju dijela troškova programa i/ili osiguranja prostora za provedbu programa od strane lokalne i/ili područne samouprave.  

Znači li to da u slučaju da JL(P)S ne žele sufinancirati program i/ili osigurati prostor za provedbu programa, program nije prihvatljiv na natječaju? Na šta se odnosi „i sl.“ u formulaciji Dokaz (Odluka, Ugovor i sl.)?

    Dokaz (Odluka, Ugovor i sl.) o pravnom temelju korištenja prostora ili opreme u mjestu u kojem se pruža usluga korisnicima.  

Šta uključuje „i sl.“ u formulaciji Dokaz (Odluka, Ugovor i sl.)?

    Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga za onaj kapacitet koji se prijavljuje u natječaj.  

Molimo možete li pojasniti jer ako udruga ima Rješenje iz točke 1 bilo bi logično da je to Rješenje doneseno temeljem ranije podnesenog zahtjeva za utvrđivanje minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga.

    Ukoliko rješenjem iz točke 1. utvrđeni kapaciteti nisu popunjeni potrebno je priložiti izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da podnositelj prijave raspolaže kapacitetima za koje su utvrđeni uvjeti sukladno članku 185. Zakona o socijalnoj skrbi. Molimo detaljno pojašnjenje.

    Moraju li partneri na programu ispunjavati posebne uvjete prihvatljivosti?

    Na koju službu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku se može uputiti zahtjev za ispunjavanje minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga?

Odgovor 1.

Posebne uvjete prihvatljivosti prijedloga programa mora ispunjavati samo udruga koja prijavljuje  usluge i aktivnosti označene sa zvjezdicom (*).

1. ukoliko udruga nema rješenje kojim se utvrđuje da je ispunila propisane uvjete glede prostora, opreme, stručnih i drugih radnika tada je dovoljno da priloži dokaz o podnijetom zahtjevu za utvrđivanje uvjeta za pružanje socijalnih usluga;  

2. ugovor o međusobnim odnosima s Ministarstvom o pružanju socijalnih usluga vezan je uz rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga ali nije obavezan, naime udruga može imati rješenje ali ne i potpisan ugovor, što znači da ugovor nije obvezan dokument pa tako niti  Izjava o popunjenosti kapaciteta;

3. S obzirom na  važnost usluga za svaku lokalnu zajednicu potrebno je njezino uključivanje u provedbu kroz sufinanciranje dijela troškova programa i/ili osiguranja prostora za provedbu programa od strane lokalne i/ili područne samouprave.  

4. Dokaz (Odluka, Ugovor i sl.) o pravnom temelju korištenja prostora ili opreme u mjestu u kojem se pruža usluga korisnicima može biti i Izjava pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, Vlasnički list....

5. ukoliko udruga ima rješenje tada nije potreban zahtjev,

6. izjava je potrebna u slučajevima kada udruga ima sklopljen ugovor za određeni broj korisnika a prijavljuje program kroz koji pruža iste usluge, što znači da izjavom dokazuje da raspolaže dostatnim kapacitetima (npr. ugovoreno je 5 korisnika a utvrđen je kapacitet za 15 korisnika, znači da ispunjava uvjete za još 10 korisnika).

7. Na partnere se ne odnose posebni uvjeti prihvatljivosti, odnosno partneri ne moraju zadovoljavati posebne uvjete prihvatljivosti.

8. Zahtjev za ispunjavanje minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga upućuje se Ministarstvu, Službi za statusno pravne poslove.

 

Pitanje 2.

Da li je B8 Obrazac sporazuma o partnerstvu u provedbi programa dio obavezne dokumentacije i ako je kada se dostavlja?

Odgovor 2.

Obrazac sporazuma o partnerstvu B8 dio je dokumentacije koji će Ministarstvo zatražiti od prijavitelja koji će se, temeljem postupka procjene prijava, nalaziti na privremenoj listi predloženih programa za dodjelu bespovratnih sredstava.

Znači kod prijave obavezna je dostava Izjave o partnerstvu a Sporazum se potpisuje s partnerima ukoliko je program odobren odnosno predložen za financiranje.

 

Pitanje 3.

Ako su partneri u programu Dječji vrtić, Centar za socijalnu skrb i grad, da li se za spomenute ustanove i grad dostavlja Izvadak iz registra, budući da je navedeno u uputama da se dostavlja ukoliko isti nije vidljiv u sustavu?

Odgovor 3.

U Uputama za prijavitelje, točka 3.2. Dokumentacija za Poziv, navedena je obavezna dokumentacija koju treba priložiti a odnosi se na partnere.

Kada se program prijavljuje u partnerstvu s ustanovom socijalne skrbi ili drugom ustanovom kojoj je osnivač Republika Hrvatska nije potrebno priložiti Izvadak iz sudskog registra jer je on vidljiv u sustavu.

U slučaju partnerstva s JLPS ili drugim javnim ustanovama čiji je osnivač JLPS dovoljno je dostaviti samo Izjavu o partnerstvu. Znači ako je osnivač vrtića JLPS onda za njih vrijedi navedeno.

 

Pitanje 4.

Da li Crveni križ može prijaviti aktivnost/uslugu koja nije financirana temeljem pozicije u Državnom proračunu, konkretno, radi se o aktivnostima pružanje posebne obveze uključivanja u pojedinačni ili skupni psihosocijalni tretman u savjetovalištu za mlade koju provodimo niz godina?

Odgovor 4.

Gradska društva Crvenog križa smatrat će se prihvatljivim prijaviteljem ukoliko ispunjavaju sve uvjete koji  su detaljno opisani u Uputama za prijavitelje te ne namjeravanju provoditi aktivnosti za čije financiranje postoje pozicije u Državnom proračunu primjerice sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu. Isto je potrebno pismeno potvrditi u Opisnom obrascu prijave te također voditi računa da nije uputno prijaviti jednu aktivnost koja je prihvatljiva dok ostale koje prijavljujete nisu.  Stoga se cjelokupni program mora odnositi na provedbu usluga i aktivnosti koje nisu financirane posebnim propisima.

 

Pitanje 5.

Da li se udruga koja provodi Trogodišnji program (za razdoblje 2013. do 2017. godine) na području socijalne skrbi koji završava 31.05.2017.g., može prijaviti na raspisani Poziv?  

Odgovor 5.

Da, udruga koja je do sada provodila trogodišnji programa „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge“ za razdoblje 2014. do 2017. godine može se prijaviti na raspisani Poziv.

 

Pitanje 6.

Postoji li obveza registracije udruge u sustav www.financijskepodrske.hr ako se i ne javlja na ovaj natječaj?

Odgovor 6.

Ukoliko se ne javljate na ovaj Poziv nema potrebe da se prijavljujete u sustav financijske podrške.

 

Pitanje 7.

Može li voditelj programa koji bi se prijavio na ovaj Poziv biti umirovljenik koji naknadu za vođenje programa ostvaruje temeljem ugovora o djelu (drugom dohotku)?

Odgovor 7.

Nema zapreke da program vodi osoba koja je u mirovini ako zadovoljava uvjete koje udruga postavlja za voditelja programa, te se s njom sklopi ugovor o djelu.

 

Pitanje 8.

Bi li bilo prihvatljivo zapošljavanje osobe putem poticajne mjere zapošljavanja (javni rad Hrvatskog zavoda za zapošljavanje)? Drugim riječima, mora li plaća takve osobe biti predviđena u proračunu programa koji prijavljujemo, ili se osoba može zaposliti i na opisani način (putem javnog rada)? Može li takvo zapošljavanje biti prednost u financiranju programa?  

Odgovor 8.

Zapošljavanje osobe putem poticajne mjere zapošljavanja - javni rad Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ne smatra se zapošljavanjem mlade nezaposlene osobe u smislu ovog Poziva, odnosno ne može se dodatno vrednovati kao prednost kod ocjenjivanja kvalitete.

 

Pitanje 9.

Udruga trenutno provodi trogodišnji program kojim ima zaposlenog stručnog izvoditelja aktivnosti putem ugovora o radu. Da li smo dužni prilikom prijave dostaviti i Obrazac B7 Izjava izvoditelja aktivnosti ukoliko se radi o zaposlenom izvoditelju iz udruge s kojim se neće zaključivati ugovor o djelu ili autorskom honoraru?

Dali obrazac B7 Izjava izvoditelja aktivnosti potpisuju i izvoditelji aktivnosti ukoliko se radi o zaposlenicima partnerskih organizacija na programu?

Odgovor 9.

Dužni ste prilikom prijave dostaviti Obrazac B7 Obrazac Izjave izvoditelja aktivnosti bez obzira što se radi o osobi koja je zaposlena u udruzi.

Obrazac B7 Obrazac Izjave izvoditelja aktivnosti potpisuju svi  izvoditelji aktivnosti bez obzira od kuda dolaze.