VAŽNO! Izmjena natječajne dokumentacije Poziva za smanjenje i prevenciju socijalne isključenosti

U skladu sa člankom 12. stavak 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) u okviru Poziva za prijavu programa i projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji u život zajednice socijalno osjetljivih skupina koji je objavljen 23. lipnja 2016. godine na stranicama Ministarstva socijalne politike i mladih dopunjuju se i mijenjaju>Upute za prijavitelje:

- na stranici 20. u točci 4.1. pod nazivom „Pregled prijava u odnosu na propisane uvjete Poziva“, stavak 4. „Ukoliko udruga prijavi više od jednog programa/projekta po prioritetnom području, sve prijave će biti odbačene“ mijenja se i glasi: „Ukoliko udruga prijavi više od jednog programa/projekta, sve prijave će biti odbačene“.