Pravila o stipendiranju

Na temelju članka 6.st.2. i članka 17. Satuta Zaklade « Kajo Dadić « Split, Upravni odbor Zaklade na svojoj 1. sjednici dana 3.travnja 2006.g. donio je sljedeća


P R A V I L A

O načinu i uvjetima za dodjelu financijske pomoći za
Školovanje učenika i studenata iz socijalno ugroženih obitelji


Članak 1.

Ovim Pravilima utvrđuje se način i uvjeti dodjele financijske pomoći za školovanje učenicima i studentima iz socijalno ugroženih obitelji u tekućoj školskoj godini, kriteriji i postupak dodjele pomoći, prava i obveze korisnika pomoći, prestanak prava na pomoć, te ostala pitanja koja se odnose na prava i obveze korisnika pomoći.


Članak 2.

Broj i iznos pomoći za pojedinu školsku godinu utvrđuje se odlukom Upravnog odbora, a potrebna sredstva osiguravaju se iz sredstava prikupljenih upravljanjem imovinom Zaklade.
Iznos pomoći za korisnike koji su već ostvarili pravo na pomoć za školovanje i ispunjavaju uvjete za nastavak korištenja pomoći, može se revalorizirati za svo vrijeme trajanja ugovora, zavisno od stanja sredstava Zaklade.
Korisnici pomoći utvrđuju se na temelju natječaja koji se objavljuje za svaku školsku godinu, odnosno čim se prikupe dostatna sredstva.

Članak 3.

Pravo sudjelovanja u natječaju radi dobivanja pomoći za školovanje imaju učenici završnog razreda srednje škole i studenti s područja grada Splita koji se školuju u srednjim školama te na višim i visokim učilištima na području Republike Hrvatske, a koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

- da sudionici natječaja i jedan od roditelja imaju prebivalište na području grada Splita
- da su njihove obitelji korisnici bilo kojeg oblika pomoći od strane Centra za socijalnu skrb
- da su uspješno završili prethodne godine školovanja, odnosno da im prosjek ocjena u srednjoj školi iznosi najmanje 4,0
- da su redovno upisani u tekuću školsku godinu.


Članak 4.

Pravo na isplatu pomoći za školovanje korisnici ostvaruju u školskoj godini u kojoj su to pravo stekli.


Članak 5.

Natječaj za dodjelu pomoći za školovanje objavljuje se u lokalnim sredstvima javnog obavještavanja na kraju tekuće školske godine.
Natječaj u pravilu traje 30 dana računajući od dana objave.
Natječaj sadrži:

- kriterije i uvjete za dodjelu pomoći za školovanje,
- broj odobrenih pomoći posebno za učenike, a posebno za studente i odgovarajuće iznose pomoći,
- vrijeme trajanja natječaja
- naziv tijela kome se podnosi prijava
- rok u kojem će biti objavljeni rezultati natječaja.

Ako uvjetima natječaja udovoljava veći broj kandidata od ukupno odobrenih pomoći za školovanje, prednost imaju kandidati

- koji su se bavili volonterskim radom
- čije je buduće školovanje usmjereno na rad u civilnom sektoru
- s višim prosjekom ocjena.


Članak 6.

Prijava na natječaj podnosi se Upravnom odboru Zaklade.
Uz prijavu na natječaj dostavljaju se slijedeće isprave:

- uvjerenje o prebivalištu za podnositelja prijave i jednog od roditelja
- potvrda o školskom uspjehu za sve četiri godine, odnosno za završene studijske godine
- potvrda Centra za socijalnu skrb o korištenja pomoći za uzdržavanje ili nekog drugog oblika socijalne zaštite za tekuću godinu
- preporuke dvoje profesora matične škole odnosno učilišta
- potvrda škole odnosno učilišta o upisu u tekuću školsku godinu
- motivacijsko pismo ( osobni iskaz kandidata o motivaciji za školovanje, bavljenju dodatnim aktivnostima i volonterskom radu, te ostvarenju budućih ciljeva ).

O rezultatima natječaja sudionici će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana zaključenja natječaja.


Članak 7.

Prijave na natječaj za dodjelu pomoći za školovanje razmatra i odluku donosi Upravni odbor Zaklade.
Sudionik natječaja, koji je nezadovoljan odlukom o dodjeli pomoći za školovanje, može uložiti prigovor na odluku. Prigovor se podnosi Upravnom odboru u roku od 8 dana od dana primitka pismene obavijesti. Povodom prigovora Upravni odbor donosi konačnu odluku, u daljnjem roku od 15 dana po isteku roka za prigovor.
Na temelju konačne odluke o dodjeli pomoći sklapa se ugovor o korištenju pomoći za školovanje
Ugovorom se pobliže utvrđuju prava i obveze korisnika i davatelja pomoći, u skladu s odredbama ovih Pravila i općih pravnih propisa.


Članak 8.

Učenici i studenti kojima je odobrena pomoć za školovanje mogu, u skladu s postignutim rezultatom u školovanju i raspoloživim sredstvima Zaklade za tu svrhu, nastaviti koristiti to pravo za vrijeme redovnog školovanja, odnosno studija na višem ili visokom učilištu.
Pravo utvrđeno u staku 1. ovog članka prestaje završetkom posljednje godine redovnog školovanja.
Studentu – apsolventu koji je ostvario pravo iz stavka 1.ovog članka to pravo prestaje najkisnije 6 (šest) mjeseci nakon završetka posljednjeg redovnog semestra.
Pomoć za školovanje isplaćuje se 10 ( deset ) mjeseci u godini, a isplaćuje se do 10-tog u mjesecu za prethodni mjesec.


Članak 9.

Korisnik pomoći za školovanje dužan je, radi produžetka prava na pomoć, na kraju tekuće školske godine Upravnom odboru Zaklade dostaviti sve dokaze iz članka 6. ovih Pravila i potvrdu o odrađenom radu od najmanje 30 sati volonterskog rada u nekoj od udruga.


Članak 10.

Korisnik pomoći gubi pravo na pomoć ako izgubi neki od uvjeta iz članka 3. ovih Pravila, te ako pravovremeno ne dostavi dokaze iz članka 6. Pravila, ili ako svojevoljno prekine školovanje.


Članak 11.

Korisnik pomoći za školovanje dužan je Upravnom odboru Zaklade predati potvrdu o završenom školovanju, u roku od mjesec dana od završetka školovanja.


Članak 12.

Ova Pravila stupaju na snagu danom donošenja.


Upravni odbor Zaklade :
Đordana Barbarić
Vinka Bratulić
Senka Mrduljaš Pezzi
Smiljana Rađa
Ranko Milić


Upravitelj Zaklade :
Edi Žitnik


U Splitu, 3.travnja 2006.g.